Integritetspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

AB Delta Utbildning, nedan AB Delta, värnar om sina kunder,
partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa
gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför AB Delta behandlar personuppgifter

AB Delta behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal
som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god
service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för
att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom
bokföringsregler. AB Delta kan även behandla personuppgifter som
underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten
att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den
registrerade och AB Delta, på en rättslig förpliktelse, på ett
berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning
från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av
adressuppgifter.

AB Delta behandlar även vissa personuppgifter i
direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning.
Vill du inte bli kontaktad av AB Delta för sådana ändamål kan du
meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att
behandlas för marknadsföring.

Hur AB Delta behandlar dina personuppgifter

AB Delta behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning
det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som AB Delta
har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver
de uppgifter som AB Delta behöver för det aktuella syftet. Dina
personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är
nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas

AB Delta har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och
organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med
personuppgiftsbehandling. I de fall AB Delta anlitar ett
personuppgiftsbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets
hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerad hos AB Delta har du som
registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter
som AB Delta behandlar och att invända mot viss typ av behandling.
Du har också rätt att fråga om personuppgifter som AB Delta
behandlar:

begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller
ofullständiga,

begära radering eller begränsning av behandlingen av dina
personuppgifter, och/eller invända mot behandlingen av dina
personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som
behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress
AB Delta Utbildning, Ritargatan 1, 724 66 Västerås
Behandlar AB Delta dina personuppgifter på basis av samtycke har
du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål
avseende AB Deltas behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Ab
Delta på info@abdelta.se